Integritetspolicy

Brynolf Consulting AB

Senast uppdaterat: 2023-11-08

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Personuppgiftsansvarig

Brynolf Consulting AB, Tideberg 1, 342 65 Torpsbruk
Företrädare: Leif Brynolf

Ändamål och rättslig grund

 • Administrera webbplats – Samtycke
 • Hantera e-post – Berättigat intresse eller avtalsförpliktelse
 • Hantera order och kundrelationer – Avtalsförpliktelse
 • Uppfylla skyldigheter enligt avtal med kunder – Avtalsförpliktelse

Intresse vid intresseavvägning

Intresset att behandla personuppgifter i inkommande e-post väger av naturliga skäl tyngre än att inte behandla sådana uppgifter eftersom en avsändare av e-post vanligtvis förväntar sig att vi handlägger inkommande e-post.

Mottagare av uppgifter

I de fall vi behöver överföra personuppgifter för behandling hos annat företag, har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med företaget Inleed/Yelles AB.

Överföring av uppgifter till tredje land

Personuppgifter kan i vissa fall av vårt personuppgiftsbiträde komma att överföras till land utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet kommer att vidtaga alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Lagringstid

 • E-post innehållande känsliga personuppgifter raderas omgående.
 • E-post tillhörande korrespondens med kund eller ett projekt flyttas till annat system och raderas tio år efter avslutad kundrelation.
 • E-post av privat natur flyttas till annat system inom en månad.
 • I övrigt lagras personuppgifter så länge det krävs enligt gällande lagstiftning och branschåtagandet Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09).

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt

 • att begära tillgång till (registerutdrag) och rättelse eller radering av personuppgifter som rör denne.
 • att begära begränsning av, eller invända mot behandling av personuppgifter som rör denne.
 • att få sina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (portabilitet).
 • att när som helst återkalla ett samtycke.
 • att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Registrerads skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Kunds tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtal. I övrigt föreligger ingen skyldighet.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer ej.

Behandling för annat syfte

Behandling för annat syfte är inte aktuellt.