Senast uppdaterat: 2024-06-24

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Personuppgiftsansvarig

Brynolf Consulting AB, Tideberg 1, 342 65 Torpsbruk
Företrädare: Leif Brynolf

Ändamål och rättslig grund

 • Administrera webbplats – Samtycke
 • Hantera e-post – Berättigat intresse eller avtalsförpliktelse
 • Hantera order och kundrelationer – Avtalsförpliktelse
 • Uppfylla skyldigheter enligt avtal med kunder – Avtalsförpliktelse

Intresse vid intresseavvägning

Intresset att behandla personuppgifter i inkommande e-post väger av naturliga skäl tyngre än att inte behandla sådana uppgifter eftersom en avsändare av e-post vanligtvis förväntar sig att vi handlägger inkommande e-post.

Mottagare av uppgifter

I de fall vi behöver överföra personuppgifter för behandling hos annat företag, har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med företaget Inleed/Yelles AB.

Överföring av uppgifter till tredje land

Personuppgifter kan i vissa fall av vårt personuppgiftsbiträde komma att överföras till land utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet kommer att vidtaga alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Lagringstid

 • E-post innehållande känsliga personuppgifter raderas omgående.
 • E-post tillhörande korrespondens med kund eller ett projekt flyttas till annat system och raderas tio år efter avslutad kundrelation.
 • E-post av privat natur flyttas till annat system inom en månad.
 • I övrigt lagras personuppgifter så länge det krävs enligt gällande lagstiftning och branschåtagandet Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09).

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt

 • att begära tillgång till (registerutdrag) och rättelse eller radering av personuppgifter som rör denne.
 • att begära begränsning av, eller invända mot behandling av personuppgifter som rör denne.
 • att få sina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (portabilitet).
 • att när som helst återkalla ett samtycke.
 • att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Registrerads skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Kunds tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtal. I övrigt föreligger ingen skyldighet.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer ej.

Behandling för annat syfte

Behandling för annat syfte är inte aktuellt.

Information om elektronisk kommunikation

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor (cookie-filer), bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.