Mätningar av industribuller utomhus

Ett av våra vanligaste uppdrag i Brynolf Consulting AB är att mäta, beräkna och rapportera bullernivåer från verksamheter, dvs oftast från industrier, och till bostäder. Vi lämnar här kortfattad och enkel information om vad som gäller vid kontroll av buller.

Det gäller typiskt sett två olika fall:

  1. I ärenden enligt plan- och bygglagen, t.ex. ny detaljplan eller bygglov.
  2. I ärenden enligt miljöbalken, t.ex. prövning och tillsyn vid miljöfarlig verksamhet.

Boverket har gett ut en vägledning för omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan liknande verksamhet, Rapport 2020:8 och Allmänna råd BFS 2020:2.

Naturvårdsverket har gett ut en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller i Rapport 6538. I rapporten finns riktvärden för buller utomhus vid bostäder angivna som immissionsvärden orsakade av buller från en verksamhet.

Gemensamt för omgivningsmätningarna i de två fallen är, att de ska göras i s.k. fritt fält. Men, de två verken har inte samma definition av fritt fält.

Boverket anger i BFS 2020:2 att fritt fält är ”en ljudnivå som inte påverkas av reflexer i egen fasad”. (Andra reflexer ska vara med i omgivningsbullret.) Tillämpningsområdet är bl.a. ”omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbyggnader”.

Naturvårdsverket har inte längre något allmänt råd om externt industribuller; Riktlinjer för externt industribuller RR 1978:5 är upphävt. I verkets icke upphävda Meddelande 6/84, anges att +0-mätning vid fasad är i fritt fält; ”mätning där resultatet inte påverkas av reflexer eller mätning där reflexer från hus m. m. kan passera på sidan om mät-punkten enligt enkelt strålreflektionsförfarande”. (Ovidkommande reflexer undviks.)

En mättekniker (liksom tillsynsmyndigheten) måste alltså ha klart för sig vad mätningen gäller, för att begreppet fritt fält och val av mätpunkter ska tillämpas rätt.

I Boverkets fall i fråga om plan eller bygglov får den exakta mät- eller beräkningspunkten vid fasad bestämmas i det enskilda fallet med hänsyn till alla rådande omständigheter.

I Naturvårdsverkets fall gäller mätningen normalt kontroll av immissionen (påverkan) av buller från en verksamhet till bostäder. Mät- och beräkningspunkter för buller från miljöfarlig verksamhet kan anges i föreskrifter vid miljöprövning och i kontrollprogram för verksamheten. Även antalet mätpunkter och deras placering kan då vara angivna. Exakt mätpunkt i fritt fält bestäms i det enskilda fallet av mätteknikern med hänsyn till rådande omständigheter.

Som alternativ till mätningar i fält vid befintliga anläggningar och bostäder, kan beräkningar användas. Sådana beräkningar utgår från en källinventering och mätningar av bullerkällor och deras källstyrka uppdelad i oktav- eller tersband. Beräkningarna kan ta hänsyn till många parametrar, t.ex. en källas placering, geometri och direktivitet. Hänsyn tas till avståndsdämpning, markeffekter, skärmning, diffraktion, meteorologi och atmosfärsbeskrivningar. – Etablerade akustiska beräknings- och mätmetoder bör alltid användas, t.ex. DAL 32, ISO 9613-2:1996 eller Nord2000 och Meddelande 6/84.