Vi är konsulterande ingenjörer och arbetar framför allt med miljöteknik och tillämpad miljöjuridik.
Vår verksamhet startade år 1994.
Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier för vattenanalyser och luftmätningar.
Vi arbetar enligt ABK 09.

Camilla Brynolf
Civilingenjör i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola
.

Leif Brynolf
Ingenjör väg- och vattenbyggnad, Fil.kand. i samhällsvetenskap, Master i folkhälsovetenskap, MPH

Vi arbetar mest med små och medelstora företag och begränsar oss inte till någon speciell bransch av industri eller verksamhet.


Exempel på uppdrag som vi kan åta oss.

 • Tillståndsansökningar och anmälningsärenden enligt miljöbalken och tekniska beskrivningar m. m.
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och samråd
 • Riskbedömningar och säkerhetsutredningar
 • Kontrollprogram och besiktningar
 • Spridningsberäkningar för utsläpp till luft
 • Bullermätningar och beräkningar
 • Miljöledningssystem (ISO 14001) och due diligence
 • Kvalitetsmanualer för ackreditering (ISO 17025)
 • Lagar och andra krav, listor och genomgångar
 • Kemikaliegenomgångar
 • Vattenprovtagningar