den 27 november 2021 

Brynolf Consulting AB, Tideberg 1, 342 65 Torpsbruk
   

Vårt senaste miljötillskott, solel på tak.
 

   

 Företaget
Vi är konsulterande ingenjörer och arbetar framför allt med miljöteknik och tillämpad miljöjuridik.

Vår verksamhet startade år 1994.

Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier för vattenanalyser och luftmätningar.

Vi arbetar enligt ABK 09.
 
 

 Vilka är vi

  


Leif Brynolf
 

Väg och vattenbyggnadsingenjör, fil.kand. med samhällsvetenskaplig inriktning och master i folkhälsovetenskap. Akademisk utbildning i fysikalisk kemi, vattenkemi och miljölagstiftning.

Har varit anställd vid statliga myndigheter i 30 år, bl.a. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen, Naturvårdsverket, Koncessionsnämnden för miljöskydd och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Arbetat utomlands för SIDA UNESCO och UNIDO i ca 9 år. Sakkunnig i miljödomstol under ca 10 år.

 

 

       

 


Camilla Brynolf
 

Civilingenjör i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Akademisk utbildning i företagsekonomi, miljölagstiftning och teknisk geologi.

Har arbetat vid Länsstyrelsen i Kronobergs län och vid Miljö och hälsoskyddskontoret i Västerviks kommun. Haft uppdrag för Miljö och byggkontoren i Ljungby och Alvesta kommuner.
 

 Vad gör vi

 

Vi begränsar oss inte till någon speciell industribransch
men vi arbetar främst med små och medelstora företag.
 
Exempel på branscher vi arbetat med:

  - Berg- och grustäkter
  - Fiskodlingar
  - Livsmedelsindustrier
  - Plast- och färgindustrier
  - Verkstadsindustrier och ytbehandlare
  - Gjuterier
  - Sågverk, impregneringsverk, träindustrier
  - Värmeverk och fastbränsletillverkare
  - Hamnar
  - Återvinningsföretag
  - Små vattenkraftverk

 

Kontakta oss

   


Exempel på uppdrag som vi utför:

  - Tillståndsansökningar enligt miljöbalken 
    (inklusive samråd och MKB)
  - Miljökonsekvensbeskrivningar
  - Riskbedömningar
  - Anmälningsärenden, kontrollprogram m.m.
  - Besiktningar enligt miljöbalken
  - Kemikaliegenomgångar
  - Vattenprovtagningar
  - Spridningsberäkningar för luftutsläpp
  - Bullermätningar och beräkningar
  - Medverkan vid införande av miljölednings-
    system (ISO 14001)
  - Kvalitetsmanualer för ackreditering 
    enligt ISO 17025
  - Bevakning och uppdatering av Er förteckning av 
    lagar och andra krav
  - Frågor om taxor och avgifter


  BCon AB 2021